• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 15.jpg
  • 18.jpg
  • 20.jpg

♦എം.ജി.സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന MCom finance and taxation കോഴ്‌സുലേക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എം.ജി.സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലേക്കു ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.Ihrd കോളേജിലെ BSc Computer Science, BCom with Computer Application എന്നീ കോഴ്‌സുകൾക്കു ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ♦ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വിവിധ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള തീയതി August 18 വരെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്👉 Click Here എച്ച് ആർ ഡി യുടെ വിവിധ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സ്കൾക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

       Applications are invited  for the following short term courses which will commence from 1st week of May 2021. Interested students may register online.

Course code Course Title Qualification Duration Fee
.ST2101 Software development using PHP, MySQL,CSS Btech,BSc,BCA,Diploma 3 months Rs.8000+GST
ST2103 Career Orientation with Integrated Personality Development Plus Two or equivalent 2 months Rs.3000+GST
ST2104 IT Enabled Training` High school students 20hrs Rs.1500+GST
ST2105 Coaching for competitive exams PSC/UPSC Plus Two or Equivalent 6 months Rs.3000+GST
ST2106 UGC NET coaching(Commerce) PG 3 months

Paper 1- Rs.5000+GST

Paper 2-Rs.15000+GST

ST2111 Python programing Plus Two or Equivalent 2 months Rs.3000+GST
ST2115 Tally ERP 9 Plus Two and above 75Hrs Rs.3500+GST
ST2118 Computer Hardware 10th standard 2 months Rs.2500+GST
ST2122 Solar installation SSLC or equivalent 2 months Rs.3000+GST

                                             

                                                                    For registration  [Apply online]