• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 15.jpg
  • 18.jpg
  • 20.jpg

♦എം.ജി.സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന MCom finance and taxation കോഴ്‌സുലേക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എം.ജി.സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലേക്കു ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.Ihrd കോളേജിലെ BSc Computer Science, BCom with Computer Application എന്നീ കോഴ്‌സുകൾക്കു ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ♦ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വിവിധ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള തീയതി August 18 വരെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്👉 Click Here എച്ച് ആർ ഡി യുടെ വിവിധ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സ്കൾക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

All students are requested remit their tution fee through SBI collect system by clicking the link  SBI   COLLECT

Follow the instructions

1. Read the terms and conditions and click the check box to proceed.

2.Select the state Kerala in State of Corporation/institution 

3.Select type of Corporate/i nstitution as Educational

4. Select name of institution as College of Applied Science Konni

5.Select the category to which admission is required.

      For  university allotment =>

                      BSc Computer Science General/SEBC                      select BSc Computer Science-General

                      BSc Computer Science SC/ST/OEC                          select  BSc Computer Science-SC/ST/OEC

                      BCom with Computer Applications General/SEBC    select Bcom with Computer Applications-General

                      BCom with Computer Applications SC/ST/OEC         select Bcom with Computer Applications-SC/ST/OEC                      

    For  IHRD Quota allotment =>

                      BSc Computer Science                                              select  BSc Computer Science-IHRD Quota

                      BCom with Computer Applications                              select Bcom with Computer Applications-IHRD Quota

5.Fill the required data

6. Pay the required fee using your credit/internet banking facility available with your account

After payment take the printout of  receipt and send to the email address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                         

                      For payment        click =>   SBI COLLECT