• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 15.jpg
  • 18.jpg
  • 20.jpg

♦എം.ജി.സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന MCom finance and taxation കോഴ്‌സുലേക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എം.ജി.സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലേക്കു ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.Ihrd കോളേജിലെ BSc Computer Science, BCom with Computer Application എന്നീ കോഴ്‌സുകൾക്കു ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ♦ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വിവിധ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള തീയതി August 18 വരെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്👉 Click Here എച്ച് ആർ ഡി യുടെ വിവിധ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സ്കൾക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

B.Sc Computer Science:

Duration 3 Years(6 Semesters).
No of Seats: 40
Eligibilty: Plus Two/equivalent examination with Physics,
Chemistry and Mathematics.
Fee Rs 15700/- per semester.
Mode of Selection: On the basis of marks of optional subjects at higher secondary course.
Time of Notification: First week of June(Just after the publication results of kerala HSc course).
B.Com with Computer Applications:
Duration 3 Years(6 Semesters).
No of Seats: 40
Eligibilty:

Plus Two or equivalent examination
recognized by this University with Book-Keeping
and Accountancy and any two of the following
subjects, viz., (1) Commerce (2) Commercial
Correspondence and Commercial Geography (3)
Economics (4) Life Insurance with Salesmanship
(5) Banking with Secretarial Practice (6)
Business Studies (7) Mathematics (8) Computer
Science/ Computer applications (9) Informatics
Practice& Management , (10) Informatics Practice
, (11) Management, (12) Accountancy as optional
under Part III of the Examinations

OR

Plus Two or equivalent examination
recognized by this University with other subjects
under Part III optional subjects provided they
have secured 45% of the aggregate marks.

Fees Rs 11850 per semester.
Mode of Selection: On the basis of marks of optional subjects at higher secondary course.
Time of Notification: First week of June(Just after the publication results of kerala HSc course).