• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 15.jpg
  • 18.jpg
  • 20.jpg

♦എം.ജി.സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന MCom finance and taxation കോഴ്‌സുലേക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എം.ജി.സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലേക്കു ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.Ihrd കോളേജിലെ BSc Computer Science, BCom with Computer Application എന്നീ കോഴ്‌സുകൾക്കു ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ♦ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന വിവിധ കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള തീയതി August 18 വരെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്👉 Click Here എച്ച് ആർ ഡി യുടെ വിവിധ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സ്കൾക്കു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു 👉ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Applications are invited for the following post for the academic year 2021-22 on temporary basis

1) Assistant Professor in Computer science/Commerce/Mathematics/English

Eligibility criteria

          a)Masters Degree in concerned subjects.

          b) Preference will be given to NET/JRF qualified

Age limit:  22-40.. Candidates from other backward communities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes are eligible for usual age relaxation

2) Computer Programmer

Eligibility criteria

First Class PGDCA awarded by Director of TechnicalEducation, Kerala/IHRD or from any of the Universities in
Kerala or a qualification recognized as equivalent thereto by any Universities in Kerala or PSC, Kerala
OR
First Class B.Sc. Degree in Computer Science/Technology from any of the Universities in Kerala or a qualification
recognized as equivalent thereto by any Universities in Kerala       

3) Librarian Grade IV

Eligibility criteria

1) SSLC or equivalent.

2) Diploma or Certificate course in Library Science recognised by the Government
OR
Bachelor’s Degree in Library and Information Science from any of the Universities in Kerala or a qualification recognized as

equivalent thereto by any one of the Universities in Kerala

Age limit:   As per the rules now in force in State Government Service.

Last date of application 27-05-2021 5PM    

Interview date( Online)

For      Asst.Professor in Computer science/Programmer  28-05-2021    between 10Am and 5Pm

           Asst.Professor in Commerce/English/maths           29-05-2021    between 10Am and 5Pm 

For registration Click Here      Registration closed. Check your email for appointment time